IZRADA PREZENTACIJE – Autodesk Inventor

I Otvaranje modula za izradu prezentacije
1.1 Nakon startovanja Autodesk Inventor – a dosad birane opcije za rad su:

     
1.2 Opcija koja se koristi za kreiranje prezentacije bira se klikom na ikonicu 
.
1.3 Otvara se Autodesk Inventor i u Panel baru, na levoj strani, dobijamo situaciju kao na slica 1.


Slika 1 – Ikonice u Panel Bar-u

II Umetanje sklopa
2.1 Zadati komandu otvara se prozor prikazan na slici 2.


Slika 2. Prozor Select Assembly

2.2 Klikom na taster zadati putanju do sklopa.
2.3 OK
2.4 U Panel Bar – u postaju aktivne ikone:

Služi za premeštanje delova sklopa za određeno rastojanje ili za rotiranje
Služi za precizno rotiranje sklopa
Pomoću ove komande kreiramo prezentaciju

III Pozicioniranje komponenti (delova) sklopa – rastavljanje sklopa

3.1 Zadati komandu
3.2 Otvara se dijalog Tweak Components.


3.3 Aktivan je taster
3.4 Levi klik na neku od površina komponente sklopa, nakon čega se na toj površini postavlja koordinatni sistem.
3.5 Aktivirati taster
3.6 Selektovati komponentu sklopa koja će biti premeštena (izmeštena) iz sklopa.

U našem primeru odabrano je čelo na ručici za određivanje položaja koordinatnog sistema.

Slika 3. Biranje čela ručice za određivanje koordinatnog sistema

Slika 4. Selektovanje komponente koja se pomera

3.7 Tasterom X, Y ili Z biramo pravac pomeranja komponente.

3.8 U polju uneti brojnu vrednost pomeranja.


Smer pomeranja određivati upisivanjem znaka ″+″ ili ″–″ ispred brojne vrednosti premeštanja dela .

3.9 Klik na taster , komponenta se premešta za zadatu vrednost.

3.10 Tasterom
i selektovanjem prikazane putanje moguće je izmeniti brojnu vrednost premeštanja.

3.11 Taster za brisanje parametara podešavanja premeštanja komponente sklopa.

U našem primeru ručica je pomerena u pravcu Z ose za vrednost 60 [mm] (slika 5):

Slika 5. Pomerena ručica za 60 mm

 

Slika 6. Izgled sklopa nakon pomeranja svih komponenti

Postupak ponoviti za svaku komponentu u sklopu. Izgled sklopa nakon pomeranja svih komponenti prikazan je na slici 6.

IV Pokretanje animacije

4.1 Desni klik na putanje (linije plave boje) / isključiti Visibility.

4.2 Klik na ikonu

4.3 Otvara se dijalog prozor prikazan na slici 7.

Slika 7. Prozor Animation

– Dugme  Play Forward – Klikom na ovo dugme pokrećemo proces sklapanja sklopa. Komponente će se nameštati u sklop obrnutim redom od reda kojim su rastavljane iz sklopa. Kad se završi sklapanje celog sklopa proces se zaustavlja.

– Dugme Auto Reverse – Klikom na ovo dugme počinje proces sklapanja sklopa stim kad se završi sklapanje odmah počinje i ponovno rasklapanje tako da na kraju imamo ceo sklop rasklopljen.

– Dugme Play Reverse – Klikom na ovo dugme sklop se automatski vraća u početni položaj tj. sklop se sklapa i počinje njegov proces rasklapanja.

– Dugme Pause – Klikom na ovo dugme proces rasklapanja ili sklapanja se privremeno zaustavlja.

– Dugme – Omogućuje rastavljanje sklopa nakon komande Play Forward.

– Polje – Za unos vremena trajanja sklapanja.

– Polje – Za unos broja ponavljanja sklapanja.

V Postupak snimanja video zapisa

5.1 Taster Record

5.2 Otvara se dijalog prozor Save As


5.3 Imenovati video fajl u polju File name
5.4 Izabrati ekstenziju snimanja. Ponuđene su dve ekstenzije .wmv i .avi. Koristiti .avi.
5.5 Taster Save / Otvara se dijalog prozor Video Compression, gde biramo:
– U polju Compressor kodek

–  U polju Compressor Quality kvalitet snimanja
5.6 Taster OK
5.7 TasterPlay Forward     za startovanje animacije.
5.8 Tokom trajanja animacije moguće je koristiti alate za manipulaciju nad sklopom ( uvećavanje ili umanjivanje, rotiranje i sl.)
5.9 Po završetku animacije taster Cancel u dijalogu Animation.
5.10 Moguće je pustati video zapis u nekom od video plejera.

Comments are closed.