Layer Properties Manager

На слици је приказан прозор Layer Properties Manager за креирање нових слојева и за манипулацију (едитовање) постојећих слојева. Прозор Layer Properties Manager  Ознаке на слици су: Креирање новог Layer-a (слоја), Колона VP Freeze приказује стање смрзавања/одмрзавања, Брисање слоја, Постављање тренутног слоја за текући (подразумевани), Укључивање и искључивање слоја, Замрзавање слоја, Закључавање слоја, Боја слоја, …

ОПШИРНИЈЕ

Шрафирање – команда HATCH

Да би машинске делове што боље приказали приликом цртања пројекција користе се пресеци. Приликом пресецања машинских делова користити шрафуру тј. потребно је да пресеке шрафирамо. Команда која се користи за шрафирање може се задати на неколико начина: укуцавањем команду HATCH кликом на иконицу  или из падајућег менија Draw изабрати опцију …

ОПШИРНИЈЕ

Поларне координате (@ растојање, < угао)

Помоћу поларних координата дефинишемо координет неке тачке у односу на положај последње уцртане тачке и за уношење координата користи се симбол @. Поларне координате налазе нарочиту примену код цртања у изометрији. Пример: @ 30, < 45 – Уносом симбола @ условно смо померили координатни почетак у претходно уцртану тачку (као код …

ОПШИРНИЈЕ

Адресирање координата тачака

За одређивање положаја тачке у AutoCAD-у користимо Декартов правоугаони координатни систем. Другим речима, баратамо подацима који одређују растојање између координатног почетка и неког елемента цртежа. У већини случајева координатни почетак се налази у доњем левом углу екрана, али се по потреби може позиционирати и на неко друго место. Изглед координатног почетка …

ОПШИРНИЈЕ

Релативне координате (@ X, Y)

Код релативних координата координате сваке тачке се задају у односу на положај последње уцртане тачке и за уношење координата користи се симбол @. То значи кад желимо да унесемо координате наредне тачке на цртежу ми прво куцамо @ и тиме смо саопштили AutoCAD-у да нам је координатни почетак (нула координатног почетка) …

ОПШИРНИЈЕ

Апсолутне координате (X,Y)

Дефинишу тачку у односу на координатни почетак радног простора, за који се у AutoCAD-у узима доњи леви угао радног простора (папира). Координате морају бити раздвојене зарезом. Пример задавања координата у апсолутном систему: За преостале тачке одредите сами координате и проверите своје знање.

ОПШИРНИЈЕ

Формирање слојева (Layer) и врсте линија

AutoCAD, пружа могућност цртања у независним слојевима (Layer). Слојеве (Layer) треба замислити као прозирне (транспарентне) фолије, које су поређане једна преко друге и тако чине једну целину-цртеж. Сваки Layer представља одговарајућу врсту линије која је дефинисана: називом-име (нпр. пуна, контура, осна, испрекидана, помоћна итд.), типом линије (нпр. непрекидна, црта тачка црта, испрекидана), …

ОПШИРНИЈЕ

Подешавање помоћних функција

Подешавање помоћне мреже GRID Команда GRID (F7) – помоћна мрежа. Помоћна мрежа нам олакшава цртање, растојање између тачака је корак мреже и узима се да има исту вредност као корак курсора SNAP. Корак мреже и корак курсора треба ускладити са вредностима димензија на цртежу: ако имамо декадне вредности кота, за …

ОПШИРНИЈЕ